Информационни технологии

Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) е създадена през 2001 година. Асоциацията е колективен представител на повече от 60 софтуерни фирми - пълноправни членове, и над 100 асоциирани членове, сред които висши учебни заведения, фондации, фондове за рисков капитал и др.

Софтуерната индустрия е сред малкото български индустрии с конкурентоспособност в световен мащаб, осигуряваща изключителни възможности за професионална реализация и развитие на хората, работещи в нея. Основните цели на БАСКОМ са да популяризира българската софтуерна индустрия,  да работи за подобряване на образователната система и да участва активно в изграждане и осъществяване на политики за ефективни ИТ инвестиции в полза на цялото общество. Асоциацията фокусира усилията си в посока утвърждаване на ключовите приоритети за устойчиво развитие на сектора, а от там и на България като високотехнологична дестинация, където софтуерните компании разработват собствени продукти и услуги с висока добавена стойност.

 

 

 

Дейностите на БАСКОМ са фокусирани върху следните области:

- Повишаване качеството на софтуерния процес, управление на проекти и осигуряване на качество въз основа на най-новите стандарти за качество. БАСКОМ е съучредител на Регионалния център на Европейския Софтуерен Институт (Испания) в България, което се определя като важно събитие за повишаване на фирменото качество и за насърчаване на фирмите към прилагане на най-новите софтуерни, инженерни стандарти.


- Образованието, R&D и иновации - в БАСКОМ са създадени работни групи, които насърчават активен диалог с представители на държавни и академични институции за повишаване нивото на ИТ образованието, възможностите за развитие на младите хора, развитието на предприемаческия дух, нови идеи и иновативността.

- Промотиране на българската софтуерна и ИТ индустрия на международни пазари, изграждане на положителен имидж и затвърждаве на позицията на България като страна, която предоставя висококачествени ИТ/софтуерни продукти и услуги, и не на последно място - популяризиране на Източна Европа като висококачествен софтуерен център (хъб).  БАСКОМ организира участието на български софтуерни компании в международни панаири и изложения.

- Организиране на международни конференции, които предоставят възможност за създаване на бизнес контакти, участие в проекти по FP6, FP7 и други, финансирани от ЕС програми. БАСКОМ е  българският партньор на инициативата Best Practice - най-добри практики в областта на ИТ сектора.

- Сътрудничество с правителството и други професионални организации, с цел да се създаде последователна и функционираща Национална стратегия за развитието на ИКТ бранша и се повиши нивото на конкурентоспособността на сектора.